بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

آموزش مفاهیم پایه اینترنت و فناوری اطلاعات – F001

آموزش مفاهیم پایه اینترنت و فناوری اطلاعات


مفاهیم و روش کار با اینترنت، وب سایت و ساخت ایمیل کاملاً رایگان   …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.