رفتن به نوشته‌ها

آموزش و تربیت – F016

آموزش و تربیت

آموزش-و-تربیتفهرست مطالب

* هدفهای تربیتی

* ویژگیهای هدف تربیتی مطلوب
* هدفهای تربیتی اسلام
* عوامل تربیت در اسلام
* روشهای تعلیم و تربیت اسلامی
* اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی در نظام ج.ا.ا

* تدابیر و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)
* ویژگیهای سازمانهای نظامی در امر تربیت
* وظایف نظامیان در امر آموزش نظامی
* اصول نظام آموزشی ن.م
* توصیه های آموزشی

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی