رفتن به نوشته‌ها

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه – F001

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه

کلیه کارگاه های موجود و کارگاه هایی که در آینده تاسیس میشوند باید مقررات عمومی مربوط به حفاظت و بهداشت کار را که در این آیین نامه مقرر میشود طبق ماده ۴۸ قانون کار رعایت نمایند . آیین نامه مشتمل بر ۸۰ماده و ۲ تبصره به استناد ماده ۴۷ قانون کار تدوین شده است. …

منتشر شده در فایل های دانلودی