بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

ارزشیابی اغازین ورودی ریاضی چهارم ابتدایی – F004

ارزشیابی اغازین ورودی ریاضی چهارم ابتدایی

ارزشیابی-اغازین-ورودی-ریاضی-چهارم-ابتداییمنظور از ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین آن نوع ارزشیابی یا سنجشی است که در آغاز درس و پیش از شروع فعالیتهای آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان اجرا می شود. این نوع ارزشیابی به دو منظور و در پاسخ به پرسشهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد:۱. آیا یادگیرندگان بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل تسلط یافته اند۲. یادگیرندگان چه مقدار از هدف ها و محتوای درس تازه را از قبل یاد گرفته اند؟
در فایل حاضر تلاش شده تا همه مطالب مورد نیاز برای سنجش و ارزشیابی دانش اموزان ورودی چهارم برای درس ریاضی مورد سوال قرار گیرد.
سوال ها به صورت تست، جای خالی، پاسخ کوتاه و حل مسئله می باشد.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.