رفتن به نوشته‌ها

ارزیابی کار و زمان شرکت آبان توسعه – F016

ارزیابی کار و زمان شرکت آبان توسعه

ارزیابی-کار-و-زمان-شرکت-آبان-توسعهفایل دانلودی حاوی یک فایل pdf با عنوان پروژه کارشناسی ارزیابی کار و زمان شرکت ابان توسعه در ۱۰۲ صفحه می باشد . این پروژه به صورت حضوری در این شرکت نیز ثبت شده است . پروژه دارای تمامی نمودارهای درس ارزیابی کار و زمان است .و امکان تغییرات و کپی پیست کردن از داخل فایل pdf نیز ممکن است.
فهرست مطالب فایل دانلودی :
فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱ -مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۲ -اطلاعات کلی شرکت آبان توسعه : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۳ -محصولات شرکت آبان توسعه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۴ -بازار شرکت آبان توسعه : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۵ -ظرفیت اسمی و واقعی شرکت آبان توسعه: ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۶ -نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۷ -منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ -مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲ -معرفی محصولات کارخانه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۳ -ظرفیت اسمی و حجم تو لید فعلی میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………. ۱۳
۴ -زمان سیکل تولی د میله کنترل لاستیک دار: …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۵ -لیست قطعات به کار رفته در میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۶ -لیست مواد اولیه به کار رفته در میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۷ -لیست ماشین آلات به کار رفته برای میله کنترل لاستیک دار: …………………………………………………………………………………. ۱۵
۸ -ایستگا ه های کاری میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۸ -ایستگاه ۱۹ درجه: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۸ -ایستگاه ۲ شاخه: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۳-۸ -ایستگاه تزریق: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۴-۸ -ایستگاه لرزه گیر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۵-۸ -ایستگاه و یبره : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۶-۸ -ایستگاه ماهک : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۹ -نمودار،جداول و دیاگرام ه ای میله کنترل لاس تیک دار: ……………………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۹ -نمودار OPC میله کنترل لاستیک دار: …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۹ -نمودار FPC میله کنترل لاستیک دار: ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۴
-۳-۹ نمودار ASSC میله کنترل لاستیک دار: …………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۴-۹ -نمودار PD میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۵-۹ -نمودار FTC میله کنترل لاستیک دار: ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۶-۹ -نمودار MMC میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۷-۹ -نمودار RLD میله کنترل لاستیک دار: …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۸-۹ -دیاگرام جریان میله کنترل لاستیک دار) FD 🙂 ………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۱۰ -نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
فصل سو م ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۱ -مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲ -زمان سنجی تما می فعالی ت هاموجود در تول ید میله کنترل لاستیک دار به روش Stop Watch : ………………….. 41
۱-۲ -زمان سنجی فعالیت برش میلگرد: …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۲ -زمانسنجی فعالیت ویبر ه محفظه های ۲۱ و ۳۰ و بوش ۳۵ : …………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲ -زمانسنجی فعالیت فرم دهی محفظه ۲۱ : ………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۴-۲ -زمانسنجی فعالیت جوش بدنه به محفظه ۲۱ و بوش ۳۵ : …………………………………………………………………………….. ۵۱
۵-۲ -زمانسنجی فعالیت چسب زنی محفظه های ۳۰ و ۲۱ : ……………………………………………………………………………………… ۵۴
۶-۲ -زمانسنجی فعالیت چاپ مشخصات : ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۷-۲ -زمانسنجی فعالیت مونتا ژ و پرچ: ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۸-۲ -زمانسنجی فعالیت برش لاستیک: ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۹-۲ -زمانسنجی فعالیت تزر یق لرزه گیر : …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۱۰-۲ -زمانسنجی فعالی ت رطوبت گیری پلی آ مید : ………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۱۱-۲ -زمانسنجی فعالی ت برش پولکی : ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۱۲-۲ -زمانسنجی فعالی ت تزر یق یاتاقان: ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۱۳-۲ -زمانسنجی فعالی ت بر یدن ورق استیل و ۱.۲ : ……………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۱۴-۲ -زمانسنجی فعالی ت پل یسه گیری یاتاقان : ………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۱۵-۲ -زمانسنجی فعالی ت کشش و برش محفظه ۳۰ : …………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۱۶-۲ -زمانسنجی فعالی ت تست ورود و خروج: ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۱۷-۲ -زمانسنجی فعالی ت گر یس زنی: ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۵
-۱۸-۲ زمانسنجی فعالی ت بسته بندی: ………………………………………………………………………………………………………………………
۳ -زمان سنجی ۱ فعالیت موجود در تولید میل ه کنترل لاستی ک دار به روش MTM : ………………………………………………. 96
۱-۳ -زمان سنجی فعالیت چسب زنی محفظه های ۲۱ و ۳۰ : ……………………………………………………………………………….. ۹۶
۴ -زمان سنجی ۱ فعالیت موجود در تولید میل ه کنترل لاستی ک دار به روش Basic Most : …………………………….. 97
۱-۴ -زمان سنجی فعالیت فرم دهی محفظه ۲۱ : …………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۵ -مقایسه زمانی فعالی ت هایی که با Stop Watch زمان زده شده با زمان به دست آماده از MTM و Basic Most : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
۶ -بالانس خط تولی د محصول میله کنترل لاستیک دار: ………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۱-۶ -ماتریس تقدم و تأخر فعالیت ها و وزن هر فعال یت میله کنترل لاستیک دار : ………………………………………………. ۹۹
۲-۶ -مراحل بالانس خط تو لی د محصول میله کنترل لاستیک دار: …………………………………………………………………………. ۱۰۰
۷ -نتیجه گیری:

قسمتی از متن :
مقدمه :
این گزارش برای پروژه درس ارزیابی کار و زمان رشته مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه تدوین شده است. این
گزارش دارای ۷ بخش است که در این ۷ بخش به توضیح اطلاعات کلی شرکت آبان توسعه،محصولات شرکت،بازار
شرکت و ظرفیت اسمی و واقعی شرکت،نتیجه گیری و منابع اخذ شده پرداخته . شده است
۲ -اطلاعات کلی شرکت آبان توسعه:
شرکت آبان توسعه در مرداد ماه سال ۱۳۷۵ با هدف تولید قطعات صنعتی تأسیس گردید. شرکت آبان توسعه در
سال ۱۳۷۹ با شماره ۵۷۲۰ در اداره صنایع شهرستان کرج به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت در ۲ سالن به
مساحت تقریبی مجموعاً ۱۶۰۰ مترمربع و ۶۰۰ مترمربع محوطه و فضای اداری در شهرک صنعتی بهارستان به صورت
استیجاری مستقر می باشد) از سال ۱۳۸۶ زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع واقع در شهرک فوق خریداری نموده که در
دست ساخت می باشد.(. حوزه فعالیت شرکت آبان توسعه ساخت قطعات خودرویی می باشد. شرکت آبان توسعه دارای
۵۰ نفر نیروی انسانی می باشد که نسبت پرسنل صف به ستاد ۸۰ به ۲۰ است.] ۱ ]
۳ -محصولات شرکت آبان توسعه:
عمده تولیدات این شرکت قطعات گیربکس، کانال های بخاری و تعدادی قطعات تزئینی خودروهای سمند،
پژو ۴۰۵ ، پژو پارس، پژو ۲۰۶ است که به گروه های TR و TC شرکت ساپکو ارائه می گردد.
علاوه بر محصولات فوق،قطعات برنجی کنتورهای آب تولیدی این شرکت،دارای قراردادهای متعدد فروش به
شرکت های آبفر و ایران انشعاب می باشد…………….

BG

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی