رفتن به نوشته‌ها

اقتصاد کوچ نشینان ایران – F016

اقتصاد کوچ نشینان ایران

اقتصاد-کوچ-نشینان-ایرانفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
فصل اول)کلیاتی درباره موقع و مشخصات طبیعی ایران در ارتباط با کوچ و اقتصاد کوچ نشینی
فصل دوم) معرفی اجمالی کوچ نشینان ایران و پراکندگی جغرافیایی آنها
فصل سوم) تعاریف ، مفاهیم و روش مطالعه اقتصاد کوچ نشینی
فصل چهارم)مرتع ونقش اقتصادی آن در میان کوچ نشینان
فصل پنجم)دامداری ودامپروری ونقش اقتصادی آن
فصل ششم) کشاورزی در نظام کوچ نشینی و نقش اقتصادی آن
فصل هفتم) صنایع دستی کوچ نشینان و ارزش اقتصادی آن
فصل هشتم)فعالیتهای متفرقه در نظام کوچ نشینی ووضع اقتصادی آن
فصل نهم ) روابط اقتصادی (مبادله )میان کوچ نشینان و یکجا نشینان
فصل دهم ) مسائل و مشکلات ، راهکارهای پیشنهادی در زمینه بهبود اقتصاد کوچ نشینان

قسمتی از متن :
علل فراهم نمودن پدیده کوچ:
الف)فکر نگهداری و پرورش حیوانات
ب)نیاز علوفه
ج)نیاز به شرایط طبیعی مساعد برای نگهداری و پرورش دام نظیر :
۱- اقلیم مناسب ۲-آب و مرتع کافی
۳- سکونت فصلی
حدود جغرافیایی ومرزهای سیاسی ایران:
از شمـال ارتبـاط با کشـور های ترکمنـستان و آذربایجان و ارمنستان و دریای خزر
– ازشرق ارتباط با کشورهای افغانستان و پاکستان
– از غرب ارتباط با کشورهای ترکیه و عراق
– از جنوب ارتباط با خلیج فارس دریای عمان
– شکل ظاهری کشور ایران به صورت لوزی شکل می باشد.
دو ویژگی بارز و مهم جغرافیای طبیعی سرزمین ایران :
– کوهستـانی بودن
الف) رشته کوههای البرز با جهت غربی – شرقی
ب) رشته کوههای زاگرس با جهت شمال غربی – جنوب شرقی
ج)توده های کوهستانی مرتفع و منفرد داخلی
۲- قرارگیری کشور در کمر بند خشک دنیا
الف) آسیای جنوبغربی و پیرامون صحرای عربستان و ترکمنستان
ب) ویژگیهای بیابانی و نیمه بیابانی مرکزی ایران
ج) کویر لوت و دشت کویر در محدوده داخل کشور

و…………..

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی