بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

الزامات پیاده سازی دولت الکترونیک – F001

الزامات پیاده سازی دولت الکترونیک


الزامات پیاده سازی دولت الکترونیک   فهرست مفهوم دولت الکترونیک… ۳ انواع معاملات دولت الکترونیکی.. ۵ انواع خاص خدمات انواع دولت الکترونیکی.. ۵ پورتال شهروند الکترونیکی سنگاپور(یک مطالعه موردی در معاملات G2C) 6 دولت الکترونیک در سطح محلی.. ۹ اهداف دولت الکترونیک… ۱۱ دولت الکترونیکی و توسعه انسانی.. ۱۳ پیامدهای تساوی دسترسی به اطلاعات و خدمات دولت… ۱۴ ویژگیهای دولت الکترونیک… ۱۴ مزایای دولت الکترونیک… ۱۵ معایب دولت الکترونیکی.. ۱۸ چالشها و موانع فراروی دولت الکترونیک… ۲۰ جایگاه ایران در دولت الکترونیک… ۲۱ دموکراسی دیجیتالی.. ۲۲ رقابت پذیری جهانی و دولت الکترونیک… ۲۶ پیشینه پژوهش…. ۲۸ منابع ۳۶      فایل حاوی ۳۸ صفحه ورد قابل ویرایش و پ دی اف آن است …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.