بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

امتحان پودمان اول درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم – F001

امتحان پودمان اول درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم


سوالات متنوع پودمان اول درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم – رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای (کامپیوتر)  – هنرستان فنی و حرفه ای در قالب Word …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.