رفتن به نوشته‌ها

امکان سنجى محصولات نساجی – F016

امکان سنجى محصولات نساجی

امکان-سنجى-محصولات-نساجیپروژه کارشناسی مهندسی صنایع
فایل دارای تحلیل های اقتصادی و جانمایی صادرات و واردات نساجی است.
فایل دانلودی حاوی یک فایل پروژه به صورت pdf ، قابل ویرایش و کپی و …. می باشد .
فهرست مطالب فایل دانلودی :
فهرست مطالب
-۱ معرفی محصول ۴
-۲ ماشین های ریسندگی ۵
-۳ صادرات و واردات ۸
-۴ سیتستم های ریسندگی ۱۲
-۵ تحلیل وضعیت موجود و الگوی مصرف ۲۴
-۶ هزینه خط تولید ۲۹
-۷ ظرفیت تولید ۳۰
-۸ جانمایی ۳۱
-۹ مواد اولیه ۳۲
۱۰ – بررسی فنی ۳۳
– انواع دستگاه و محاسبات تعداد آنها ۳۴
– روش استقرار بر اساس طرح جریان ۳۹
– جریان مواد ۳۹
– تاسیسات ۴۰
– بررسی فضا و مساحت ۴۴
-۱۱ بررسی مالی ۴۸
-۱۲ تجزیه و تحلیل اقتصادی ۸۴
قسمتی از متن:
معرفی محصول
صنایع نساجی شامل همه مراحل تولید انواع الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به انواع پارچه و همچنین شامل
فرایندهای تکمیل بر روی پارچه و منسوجات مانند رنگرزی و چاپ است. صنعت نساجی تمام حوزههای مربوط به
پوشاک و منسجات را شامل میشود.
مراحل تولید منسوجات و محصولات در صنایع نساجی
سیستم ریسندگی فیلامنت
رنگرزی ذوب ، (Chips) معمولاً، فیلامنت در سیستم ریسندگی ذوبریسی بهوسیلهی تبدیل پلیمرها به چیپس
و الکترود نمودن در مرحلهی پلیمریزاسیون انجام میگیرد. امروزه، تحقیق و توسعهی صنعتی روش پلیمریزاسیون
مداوم مستقیم را بهعنوان یک متد تکنولوژیکی برای کاهش مصرف انرژی عمومی شناخته است. در این روش
پلیمر مذاب بهصورت مستقیم به ماشین ریسندگی تغذیه شده و از مرحله پلیمریزاسیون بدون تبدیل شدن به
چیپس میگذرد. افزایش سرعت ریسندگی به تنهایی برای بهبود راندمان تولید خیلی ایدهآل است اگر بتوانیم
افزایش سرعت رو به ازدیادی در مرحلهی ریسندگی الیاف کوتاه داشته باشیم.
فیلامنت پلیاستر عموماً توسط سرعتِ ریسندگی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر در دقیقه، برداشت یکباره و کشش
چهارمرحلهای یا پنجمرحله بزرگتر تا رسیدن به تنش قابلقبول صورت میپذیرد. در ماشین برداشت در سرعت
۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر در دقیقه، سرعت ریسندگی افزایش یافته، مولکولها بهصورت نسبی آرایش یافته و نخِ نسبتاً
شناخته میشود. در مرحلهی تاب مجازی، کشش مورد نیاز راتأمین مینماید. Poy یکنواختی تولید که بهنام
بهعلاوه ماشینهای برداشت در سالهای اخیر تا سرعت ۶۰۰۰ متر در دقیقه افزایش یافتهاند و بههمین دلیل
آرایش یافتگی مولکولی در این سرعت بسیار بهتر صورت پذیرفته و نخِ تولیدی به آرامی کشش یافته و برای انتقال به مراحلِ بعدی ریسندگی آماده میگردد.

BG

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی