بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

اهمیت انسان شناسی – F002

اهمیت انسان شناسی

اهمیت-انسان-شناسیاین فایل صرفا pdf است که در واقع خلاصه مبحث اهمیت انسان شناسی در کتاب انسان در اسلام نوشته غلامحسین گرامی است. محتوای این فایل به ترتیب عبارت است از:
انسان شناسی و جهان بینی
حداکثر بهره برداری از زندگی دنیوی
یافتن هویت واقعی

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.