بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

برش تصاویر سه گانه – F005

برش تصاویر سه گانه

برش-تصاویر-سه-گانه

این فایل شامل برش و پرسپکتیو جسم  توضیحاتی درباره روش رسم تمریناتی که در این مبحث آورده شده است.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.