بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان – F016

برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

برنامه-آموزشی-مدیریت-پسماند-نیروهای-خدماتی-بیمارستاناسلاید اول:
مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این مرکز بر اساس دستورالعمل ‘ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته ‘ وزارت بهداشت که به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها تدوین گردیده است، درحال اجرا است .

اسلاید دوم:
nبه کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه که به دلیل بالابودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیّت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ویژه(مدیریت خاص) نیاز دارند، گفته می شود.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.