رفتن به نوشته‌ها

تجزیه و تحلیل تصادفات و علل تصادفات جاده ای – F001

تجزیه و تحلیل تصادفات و علل تصادفات جاده ای


 مقاله فوق در ۳۹ صفحه تدوین و کاملا صفحه آرایی شده آماده ارائه می باشد. دارای فهرست، مقدمه و منابع ورد .و pdf   2-1 مقدمه. ۱ ۲-۲ تعاریف مفهومی: ۲ ۲-۲-۱ وسایل نقلیه: ۲ ۲-۳  تصادفات : ۴ ۲-۳-۱ تعریف تصادف رانندگی: ۴ ۲-۳-۲ تصادف های ترافیکی: ۵ ۲-۴  تحلیل تصادف: ۶ ۲-۴-۱  شناخت تصادف: ۶ ۲-۴-۲  سطوح تحلیل: ۶ ۲-۴-۲-۱ تحلیل تفصیلی: ۷ ۲-۴-۲-۲ سناریوهای تصادفات : ۷ ۲-۴-۲-۳ تحلیل آماری : ۸ ۲-۵ پلیس و جمع آوری اطلاعات: ۸ ۲-۵-۱ اطلاعات کلیدی و مطلوب: ۱۰ ۲-۵-۲ دسته بندی تصادفات جاده ای: ۱۰ ۲-۶ علل تصادفات: ۱۱ ۲-۶-۱ علل فنی تصادفات: ۱۱ ۲-۶-۱-۱ انواع علل فنی تصادفات: ۱۲ ۲-۶-۱-۲ اجزا ء ترافیک: ۱۲ ۲-۷ تعریف علل واسط: ۱۳ ۲-۸ تصادفات جاده ای: ۱۳ ۲-۸-۱ عوامل موثر بر تصادفات جاده ای: ۱۴ ۲-۹ تاثیرات فنی خودرویی : ۱۵ ۲-۹-۱ علل فنی : ۱۵ ۲-۹-۲ عیب و نقص فنی حادث: ۱۶ ۲-۹-۳ عیب و نقص فنی مستمر: ۱۶ ۲-۱۰ تاثیرات غیرفنی خودرویی : ۱۶ ۲-۱۰-۱ علل غیر فنی: ۱۶ ۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو : ۱۷ ۲-۱۱ عوامل ا …