بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

تحقیق ستون بتنی – F016

تحقیق ستون بتنی

تحقیق-ستون-بتنیسر فصل های این فایل شامل:

_انواع ستون ها
_آرماتور بندی ستون های بتنی
_کرمو شدن بتن
_راه های جلوگیری از کرمو شدن
_متراکم کردن بتن
_نکات حمل بتن
_بتن ریزی در سیستمI.C.F
_نحوه بتن ریزی در سرما
_انواع بتن از نظر روش ساخت
_بتن ساخته شده در محل

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.