بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

تعیین جریان در آبخوان ۳ لایه (درس هیدرولوژی) – F006

تعیین جریان در آبخوان ۳ لایه (درس هیدرولوژی)

تعیین-جریان-در-آبخوان-3-لایه-درس-هیدرولوژی-

جریان در سفره آب زیر زمینی آزاد یا تحت فشار با سه نوع خاک با هدایت هیدرولیکی های متفاوت که به صورت موازی یا سری قرار گرفته اند
یکی از تمرین های درس هیدرولوژی آبهای زیرزمینی در مهندسی آب، تعیین دبی جریان در اوناع آبخوان های چند لایه بصورت سری و موازی هست که در این فایل آبخوان ۳ لایه توضیح داده شده است.
 اثبات کامل ریاضی به صورت قابل فهم و رسیدن به نتیجه ی نهایی موجود است.
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.