بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

دریافت سرویس، انواع آرایش سرویس، تعیین محل سرویس در والیبال – F002

دریافت سرویس، انواع آرایش سرویس، تعیین محل سرویس در والیبال

دریافت-سرویس-انواع-آرایش-سرویس-تعیین-محل-سرویس-در-والیبال

توضیحات:
دریافت سرویس، انواع آرایش سرویس، تعیین محل سرویس در والیبال، در قالب فایل pdf در ۱۹ اسلاید.
این نوع فایل pdf است که دارای تصاویر مرتبط است که در آن به طورکلی به سرویس زدن در والیبال می پردازیم.
محتوای این فایل عبارت است از:
دریافت سرویس
آرایش سرویس w
محل جایگیری بازیکنان
وظایف بازیکنان
آرایش سرویس فنجانی( کاپ)
سرویس زدن به خطوط کناری زمین
سرویس زدن به گوشه های انتهای زمین
سرویس به منطقه وسط زمین
نکاتی برای دریافت سرویس
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.