بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

دیوید آزوبل و نظریات آن – F002

دیوید آزوبل و نظریات آن

دیوید-آزوبل-و-نظریات-آناین فایل مخصوص مشتاقان روانشناسی و علوم تربیتی است زیرا به طور کامل به آزوبل و نظریات آن می پردازد محتوای فایل عبارت است از: زندگینامه آزوبل در یک نگاه، هرم ساخت شناختی، معنی دار بودن یادگیری، مشمول کننده ها، شمول اشتقاقی، شمول همبستگی، شمول زوالی، کاربرد های آموزشی نظریه یادگیری معنی دار کلامی، پیش سازمان دهنده ها، پیش سازمان دهنده توضیحی یا نمایشی – مقایسه ای- شفاهی- شکلی – نموداری، انگیزش و یادگیری معنادار، مزایا و معایب الگوی پیش سازمان دهنده،

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.