رفتن به نوشته‌ها

روانشناسی رشد ۱ – F016

روانشناسی رشد ۱

روانشناسی-رشد-1فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
فرآیندهای رشد و تکامل
مسائل روز در رشد و تکامل
نفوذهای اجتماعی در مطالعه رشد و تکامل کودک
روان شناسان رشد چه چیز را مطالعه می کنند؟
ماهیت تغییر رشد و تکاملی
ابعاد رشد و تکامل
پیش نگری
فصل دوم
روشهای مطالعه رشد
شرایط لازم اینگونه مشاهده از این قرارند
۲. روش مصاحبه و پرسشنامه

راهبردهای ( استراتژی های ) طرح تحقیق
فصل سوم
اصول رشد و تکامل آدمی
۱. آشنایی با اصول کلی رشد
۲. آشنایی با خصایص عمومی رشد
۳. آشنایی با عوامل موثر در رشد
فصل چهارم
مبانی الگوی رشد، آغاز زندگی
فصل پنجم
رشد و نمو بدنی
فصل ششم
رشد و تکامل حسی – حرکتی
فصل هفتم
رشد و تکامل گویایی زبان
۱. آشنایی با چگونگی رشد و تکامل شناختی
۲. آشنایی با کم و کیف رشد و تکامل گویایی
۳. آشنایی با اختلالات گویایی و علل پیدایش آنها
فصل هشتم
رشد و تکامل هیجانی و عاطفی
۱. آشنایى با چگونگى رشد و تکامل هیجانى و عاطفى‏
۲. آشنایى با الگوهاى عاطفى کودکان‏
۳. آشنایى با عوامل مؤثر در رشد و تکامل هیجانى و عاطفى
فصل نهم
رشد و تکامل اجتماعی و مسائل سازگاری اجتماعی
۱. آشنایى با چگونگى رشد و تکامل اجتماعی ‏
۲. آشنایى با چگونگی سازگاری اجتماعی و مشکلات احتمالی آن
فصل دهم
رشد و تکامل عقلی (ذهنی ) یا شناختی
۱. آشنایى با چگونگى رشد شناختی ( ذهنی ) ‏
۲. آشنایى با چگونگی تشکیل مفاهیم در کودکان
۳. آشنایی با عوامل موثر در رشد ذهنی و تشکیل مفاهیم
فصل یازدهم
رشد و تکامل بازی و خلاقیت
۱. آشنا شدن با آثار بدنى و روان‏شناختى بازى براى کودکان
۲. آشنایى با خلاقیت و مظاهر آن در کودکان
فصل دوازدهم
رشد و تکامل اخلاقی
۱. آشنایى با چگونگى رشد و تکامل اخلاقی ‏
۲. آشنایى با اصول اخلاقی

قسمتی از متن
فرآیندهای رشد و تکامل
هر یک از ما فردی است بی همتا. افکار، احساسات، و رفتارهای یک فرد به خودش اختصاص دارند و اگر چه شبیه همسالانش به نظر می رسد. زیرا دارای همان دستگاههای زیستی است که دیگران دارند یعنی مغز، چشم، قلب و … دارد.
همچنین، هر فرد مانند اشخاص دیگر ذهنی دارد، میاندیشد و استدلال می کند و به یاد می آورد. و نیز مانند دیگران تجربه های اجتماعی با مردم دارد. همه ما در خانواده بزرگ شده ایم و با همسالان و دوستان خود روابطی داریم، و اکثر ما سالهای زیادی از عمرش را در مدرسه گذرانده است.
مسائل روز در رشد و تکامل
پرسش از تغییر کیفی در دوران کودکی
پرسش از مشکلات یا مسائل مراحل رشد و تکامل
پرسش درباره پیوستگی و ناپیوستگی در رشد و نمو که دارای سه بعد است

نفوذهای اجتماعی در مطالعه رشد و تکامل کودک
سالهاست که مطالعه رشد و تکامل کودک، بیش از اینکه یک امر انتزاعی و نظری محض باشد، به صورت امری اجتماعی در آمده است. و روان شناسان ردش به چگونگی توصیف و تبیین رشد و تکامل اکتفا نمی کنند بلکه می کوشند اطلاعات زیادی درباره رشد و نمو کودکان بدست آورند، همچنین می خواهند چگونگی کنترل، تغییر، و بهتر ساختن رشد و نمو را دریابند.
ابعاد رشد و تکامل
میدان روان شناسی رشد به سه بعد ظاهرا جداگانه تقسیم میشود:
۱. رشد و نمو بدنی، شامل تغییرات بدنی و رشد حرکتی،
۲. رشد و تکامل شناختی، شامل تفکر و زبان
۳. رشد و تکامل اجتماعی – عاطفی، شامل شخصیت و روابط با اشخاص دیگر.
روشهای مطالعه رشد
روشهاى مطالعه رشد و تکامل آدمى
روش مشاهده‏
مشاهده شامل ادراک حسى است: دیدن، شنیدن، لمس کردن، یا بوئیدن. همچنین، استفاده از وسایل گوناگون براى مشاهده را در برمى‏گیرد. مشاهده دقیق از ضروریات هر تحقیق علمى است.
و………….

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی