بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سؤالات آزمون ورودی دوره های کاردانی دروس دانش فنی پایه و تخصصی به همراه پاسخ نامه تشریحی – F004

سؤالات آزمون ورودی دوره های کاردانی دروس دانش فنی پایه و تخصصی به همراه پاسخ نامه تشریحی

سؤالات-آزمون-ورودی-دوره-های-کاردانی-دروس-دانش-فنی-پایه-و-تخصصی-به-همراه-پاسخ-نامه-تشریحیسؤالات آزمون ورودی دوره های کاردانی دروس دانش فنی پایه و تخصصی به همراه پاسخ نامه تشریحی
سال ۱۴۰۲
رشته کامپیوتر – کد ۱۴

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.