بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سوالات امتحان پودمان دوم درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم – F001

سوالات امتحان پودمان دوم درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم


سوالات متنوع(تست،کوته پاسخ، جورکردنی،درست|نادرست، تشریحی) آزمون پودمان دوم درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار هنرستان فنی و حرفه ای در قالب Word  سال ۱۴۰۲ …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.