بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سیستم عامل(درس سوم)- معرفی سیستم های OffLine Spooling و OnLine Spooling – F001

سیستم عامل(درس سوم)- معرفی سیستم های OffLine Spooling و OnLine Spooling


اسلاید (۱۶ صفحه) آموزش سیستم عامل – مبحث انواع سیستم ها : سیستم های دسته ای یا OffLine Spooling و  OnLine Spooling – برای دانشجویان رشته کامپیوتر – در قالب pdf  و  ppsx …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.