بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سیستم های حمله و دفاع در والیبال بخش سیزدهم – F002

سیستم های حمله و دفاع در والیبال بخش سیزدهم

سیستم-های-حمله-و-دفاع-در-والیبال-بخش-سیزدهماین فایل صرفا pdf است و همراه با تصاویر است. که در آن به طور کامل و مفصل انواع سیستم های دفاع و حمله در والیبال شرح داده شده است و منبع خوبی برای افزایش معلومات و ارائه در دانشگاه است.
عوامل موثر در انتخاب سیستم، وجه تمایز سیستم های حمله، سیسستم ۰-۶، سیستم ۳-۳ ، سیستم۲-۴، سیستم ۱-۵، سیستم ۲-۲-۲، سیستم های پایه های تدافعی،

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.