رفتن به نوشته‌ها

طرح درس علوم با روش گانیه – F016

طرح درس علوم با روش گانیه

طرح-درس-علوم-با-روش-گانیهطرح درس علوم دوم دبستان با عنوان سرگذشت دانه با الگوی طراحی درس گانیه
دارا مراحل:
هدف گذاری
پیش دانسته ها
رفتار ورودی
سازماندهی
شروع تدریس
گام اول تدریس: ارائه محرک
گام دوم تدریس راهنمایی
گام سوم تدریس فعالیت آموزشی
گام چهارم بازخوردگیری و ارائه گزارش
ارزشیابی تکوینی
چک لیست رفتاری با روش های بارش فکری و نگرش
جمع بندی و نتجیه گیری

دانلود فایل

پارس وی دی اس
منتشر شده در فایل های دانلودی