بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۵: مفهوم محیط – F001

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۵: مفهوم محیط


دﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭس ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻘﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻛﺎﻣﻮﺍ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. همچنین دانش آموزان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. توصیه می شود ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﻭ ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺶ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۶ صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅ دور تا دور شکل را به عنوان محیط آن شکل نام ببرد. ✅ ابزار اندازه گیری محیط را به درستی نام ببرد. ✅  نحوه‌ی محاسبه محیط چند ضلعی را به درستی بیان کند. ✅  محیط چند ض …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.