بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5 – F018

فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5

بررسی وضعیت روانی Mental Status Examination

الف) توصیف کلی General Description

۱) ظاهر(Appearance) :

۲) خصوصیات تکلم (Speech Characteristics):

۳) نگرش نسبت به معاینه کننده(Attitude Toward Examiner) :

۴) رفتار آشکار و فعالیت روانی حرکتی:(Overt Behavior & psychomotor Activity)

ب) خلق و عاطفه Mood & Affect

۱) خلق(Mood) :

۲) عاطفه(Affect) :

۳) متناسب بودن عاطفه(Appropriateness) :

ج) ادراک Perceptions

د) تفکر Thinking

۱) شکل  (From)یا فرایند :(Process)

۲) محتوا:(Content) 1) هوشیاری(Consciousness):

 

» فهرست مطالب:

 • اطلاعات هویتی (نام و نام خانوادگی، سن، جنس و …)
 • شکایت اصلی
 • تاریخچه بیماری فعلی (شروع بیماری، مدت، عوامل تسریع کننده و …)
 • بیماری قبلی (روانپزشکی، روانشناسی، پزشکی و …)
 • تاریخچه خانوادگی
 • تاریخچه شخصی (پیش از تولد، کودکی، نوجوانی و …)
 • بررسی وضعیت روانی (ظاهر، خصوصیات تکلم، نگرش و …)
 • تشخیص
 • پیش آگهی
 • طرح و نقشه درمان

 

 • تعداد صفحات:    6
 • نوع فایل:  PDF و WORD
 • + فایل هدیه: راهنمای تکمیل فرم مصاحبه بالینی (۹ صفحه)

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.