بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فرم های خام گزارش روزانه کارگاه شرکت پیمانکاری – F001

فرم های خام گزارش روزانه کارگاه شرکت پیمانکاری


فرم های خام گزارش روزانه کارگاه شرکت پیمانکاری: فرمت اکسل (.xlsx) شامل فایل های: فرم گزارش اولیه و فرم گزارش اصلی روزانه کارگاه شرکت پیمانکاری  شامل بخش های: شرح عملیات انجام شده   ماشین آلات و تجهیزات مصالح  لیست نفرات شرکت پیمانکاری شرح مشکلات،تنگناها،کمبودهای موجود (فنی – اجرایی – هماهنگی و ….) و دلایل تأخیرات بوجود آمده      …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.