بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

قوانین و انواع مهارت ها در والیبال بخش چهاردهم – F002

قوانین و انواع مهارت ها در والیبال بخش چهاردهم

قوانین-و-انواع-مهارت-ها-در-والیبال-بخش-چهاردهممحتوای این فایل عبارت است از:
مشخصات تیم
قوانین بازی
بازی مساوی
قوانین سرویس
قوانین تعویض
وقفه ها
کاپیتان تیم
لیبرو
چرخش بازیکنان
مهارت ها همراه با آزمون ها: ساعد، پنجه، سرویس، پاس، دفاع، اسپک، دریافت

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.