رفتن به نوشته‌ها

مبحث رویکردهای انسان شناسی – F002

مبحث رویکردهای انسان شناسی

مبحث-رویکردهای-انسان-شناسیاین فایل صرفا pdf است که به انواع رویکردهای انسان شناسی می پردازد.
محتوای این فایل به ترتیب عبارت است از:
انسان شناسی بر اساس روش ها
انسان شناسی بر اساس نگرش ها
انواع روش های انسان شناسی
روش عقلی و انسان شناسی فلسفی
انسان شناسی تجربی و تاریخی
انسان شناسی دینی
انسان شناسی و خودشناسی

دانلود فایل