بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

مدیریت یادگیری – F016

مدیریت یادگیری

مدیریت-یادگیریقسمت های اول این فایل
نظریه پردازان سازمانی که درباره یادگیری، مدت زیادی مطالعه کرده اند ، همراه با نقل قولهای دیگر ، اظهار می دارند که هنوز اختلافهای قابل ملاحظه ای برسر این موضوع وجود دارد. اکثر اندیشمندان ، به یادگیری سازمانی به عنوان فرآیندی می نگرند که در طول زمان خود را نشان می دهد و آن را با کسب دانش و بهبود عملکرد مرتبط می دانند. اما بر سر مسائل مهم دیگر اختلاف نظر دارند .
به عنوان مثال ، برخی معتقدند که یادگیری مستلزم تغییر رفتار است ، درحالیکه دیگران تاکید دارند که شیوه های جدید فکری ، برای یادگیری کافی است . بعضی ها به پردازش اطلاعات ، بعنوان ساز و کاری استناد می کنند که ازطریق یادگیری اتفاق می افتد ، اما دیگران شناخت و بینشهای مشترک ، روالهای عادی سازمانی , حتی حافظه سازمانی را جهت یادگیری پیشنهاد می کنند. و برخی فکر می کنند که یادگیری سازمانی ، همگانی و مشترک است درحالیکه دیگران معتقدند که این امر دارای نارسائیهاست و تعابیر شخصی ، یک فرم برای یادگیری بشمار می رود .
اندیشمندان تعاریف گوناگونی ازیادگیری سازمانی ارائه داده اند مثل :
• یادگیری سازمانی یعنی فرایند بهبود عملکردها ازطریق درک و شناخت بهتر(مارلین فایول و مارجریز لایلز ‘ یادگیری سازمانی ‘ مجله آکادمی مدیریت ، اکتبر ۱۹۸۵).
• یک موجود درصورتی می آموزد که با پردازش اطلاعاتش دامنه رفتارهای بالقوه اش تغییر یابد (جرج هابر’ یادگیری سازمانی : فرایندهای مشارکتی و ادبیات ، علم سازمان ‘ ، فوریه ۱۹۹۱)
• سازمانها بوسیله رمزگذاری دریافتها ازگذشته به روال عادی که رفتارها را هدایت می کند ، به عنوان سازمان یادگیرنده به نظر می رسند . ( باربارا لویت وجیمز مارچ ‘یادگیری سازمانی، مجله جامعه شناسی امریکا ، جلد ۱۴، ۱۹۸۸).
• یادگیری سازمانی فرایند کشف و تصحیح خطاهاست (کریس آرجریس ‘یادگیری دوحلقه ای درسازمانها ، مجله بازرگانی دانشگاه هاروارد، سپتامبر- اکتبر۱۹۷۷).
• یادگیری سازمانی با بینشهای مشترک روی می دهد ، دانش و مدلهای ذهنی و از روی دانش و تجربه گذشته که در ذهن باقی مانده ، ساخته می شود.(ری استاتا ‘ یادگیری سازمانی: کلید نوآوری مدیریت ، مجله مدیریت اسلون ، بهار ۱۹۸۹).

در بین این تفاوتهای ناموزون که برمبنای بینشهای قبلی ساخته شده اند ، چه استنباطی می توانیم داشته باشیم؟ به عنوان اولین گام تعریف زیر را مورد بررسی قراردهید :
یک سازمان یادگیرنده ، در ایجاد ، کسب و انتقال دانش و نیز در اصلاح رفتارش به منظور انعکاس دانش و بینشهای جدید ، مهارت دارد .
این تعریف با یک حقیقت ساده آغاز می شود : ایده های جدید برای بروز یادگیری، ضروری هستند.گاهی این ایده ها از طریق جرقه های فکری یا خلاقیت ، ایجاد می شوند. در مواقع دیگر آنها از خارج سازمان وارد و یا به وسیله کارمندان دانشور داخلی بیان می شوند. این ایده ها از هرمنبعی که باشند ، محرکی برای بهبود سازمانی محسوب می شوند . اما به تنهایی نمی توانند یک سازمان یادگیرنده بوجود آورند. بدون همراهی تغییرات کارساز ، وجود بهبود تنها امری بالقوه است.
با کمال تعجب ، این آزمون جدی ، برای آن است که تعدادی از نامزدهای مسلم سازمانهای یادگیرنده را حذف کند . بسیاری از دانشگاهها و همچنین تعداد زیادی از مؤسسات مشاوره ای، رد صلاحیت می شوند. حتی شرکت جنرال موتورزعلی رغم تلاشهای اخیرش برای بهبود عملکرد، در مورد یادگیری سازمانی دارای کمبود است. تمامی این سازمانها در تولید یا کسب دانش جدید،کارآمد بوده اند ، اما بویژه در بکارگیری این دانش در فعالیتهایشان موفقیت کمتری داشته اند. بعنوان مثال ، اکنون مدیریت کیفیت فراگیر در بسیاری از مدارس بازرگانی تدریس می شود ، اما میزان بکارگیری آن در هدایت تصمیم گیریشان بسیار کم است . مشاوران سازمانی، مشتریان خود را به پویایی اجتماعی و رفتار گروهی توصیه می کنند ، اما خودشان برای رقابت شدید درون گروهی (تفرقه) انگشت نما هستند. شرکت جنرال موتورز ، به استثنای تعدادی از کارخانه های آن ( مانند ساترن و نامی ) در بهبود عملکرد های تولیدی ، موفقیت کمی داشته است ، گرچه مدیرانش در تولید ناب ، تولید درست و بموقع ، بهبود کیفیت زندگی کاری ، مهارت دارند.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.