بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نمونه اجرا شده وکسلر کودکان – نمونه ازمون وکسلر کودکان – نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (نمونه اول) – F018

نمونه اجرا شده وکسلر کودکان – نمونه ازمون وکسلر کودکان – نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (نمونه اول)

دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: ۱ هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و ۲- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از ۱.۵انحراف استاندارد یا (بیشتر از ۲۳) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلامی ) و کوچکترین شاخص ( استدلال ادراکی) برابر با ۱۶ شد که این اندازه از ۲۳کمتر می باشد

 بزرگترین شاخص          –       کوچکترین شاخص        

درک مطلب کلامی          –      استدلال ادراکی              

۱۳۸                –          ۱۲۲      =         16

در این صورت هوشبهر مقیاس کل ( FSIQ) را تفسیرمیکنیم

علی  یک کودک ۱۱ ساله است که در این آزمون نمره هوشبهر مقیاس کل او برابر با ۱۳۸ است و رتبه درصدی این هوشبهر در سطح اطمینان  95% برابر با ۹۹.۷ می باشد که این مقدار نشان می دهد علی  از ۹۹ درصد هم سن های خودش بالاتر می باشد.

 

» فهرست مطالب:

  • معرفی آزمودنی
  • تعریف هوش
  • گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ۴ شاخص اصلی
  • گام دوم – تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
  • گام ۳ – تعیین اینکه کدام یک از ۴شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
  • گام ۴ – تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
  • گام ۵ – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها
  • گام ۶ – تفسیر نوسانات درون شاخص ها

 

  • تعداد صفحات:  9
  • نوع فایل:    WORD

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.