بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان – نمونه تست وکسلر کودکان – نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان (دو نمونه گزارش کار) – F018

نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان – نمونه تست وکسلر کودکان – نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان (دو نمونه گزارش کار)

دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: ۱ هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و ۲- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از ۱.۵انحراف استاندارد یا (بیشتر از ۲۳) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلامی ) و کوچکترین شاخص ( استدلال ادراکی) برابر با ۱۶ شد که این اندازه از ۲۳کمتر می باشد

 بزرگترین شاخص          –       کوچکترین شاخص        

درک مطلب کلامی          –      استدلال ادراکی              

۱۳۸                –          ۱۲۲      =         16

 

در این صورت هوشبهر مقیاس کل ( FSIQ) را تفسیرمیکنیم

علی  یک کودک ۱۱ ساله است که در این آزمون نمره هوشبهر مقیاس کل او برابر با ۱۳۸ است و رتبه درصدی این هوشبهر در سطح اطمینان  95% برابر با ۹۹.۷ می باشد که این مقدار نشاان می دهد علی  از ۹۹ درصد هم سن های خودش بالاتر می باشد.

 

در خرده آزمون تنظیم تصاویر: توانایی طرح ریزی ،تفسیر وپیش بینی دقیق رویدادهای اجتماعی ضعیف وجود دارد.

در خرده آزمون رمز نویسی : نمره پایین نشان دهنده تکانشگری – هماهنگی دیداری – حرکتی ضعیف – ضعف در جهت یابی واقع گرایانه – از آنجایی که نمره آزمودنی در خرده آزمون رمز نویسی پایین بود (حدود ۴ انحراف معیار پایین تر سطح میانگین) احتمال آسیب مغزی قابل طرح است که برای ارزیابی عصب شناسی ارجاع داده شد.

تفسیر پروفایل تعیین وضعیت فرد در میانگین نمرات خود در خرده آزمون ها

میانگین ؟؟؟؟ با گروه های هم سن خود ۷.۳ می باشد. در آزمون  طراحی با مکعب ها در آزمونهای عملی بالاتر از رده های سنی خود وهمچنین بالاتر از عملکردش نسبت به خرده آزمونهای (تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، الحاق قطعات،  رمز نویسی) در آزمونهای عملی می باشد.» فهرست نمونه اول:

  • معرفی آزمودنی
  • تعریف هوش
  • گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ۴ شاخص اصلی
  • گام دوم – تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
  • گام ۳ – تعیین اینکه کدام یک از ۴شاخص (VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
  • گام ۴ – تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
  • گام ۵ – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها
  • گام ۶ – تفسیر نوسانات درون شاخص ها

 

  • تعداد صفحات:  13 (دو نمونه گزارش کار)
  • نوع فایل:    WORD

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.