رفتن به نوشته‌ها

پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان – F005

پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان

پروژه-بررسی-رابطه-بین-انگیزه-پیشرفت-و-شیوه-فرزند-پروری-در-بین-دانش-آموزان

 

عنوان پروژه : بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان

پروژه روانشناسی با موضوع بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان به صورت فایل Word برای خرید و دانلود در فروشگاه ارائه شده است. این پروژه روانشناسی از پنج فصل تشکیل شده است.

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید با شماره زیر در ارتباط باشید :

۰۹۹۸۱۶۳۹۹۸۲ – مسعودی

فرمت فایل : WORD

تعداد صفحات : ۸۵ صفحه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه های فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان قزوین است. در این راستا فرضیه های زیر مطرح شدند: ۱)ا بین انگیزه و پیشرفت و شیوه فرزند پروری رابطه معنی داری وجود دارد . ۲) بین شیوه اقتدار طلبی و شیوه فرزند پروری رابطه وجود دارد. و ۳) .بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. ۴) بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان قزوین است که صد نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که آزمون انگیزه پیشرفت وشیوه ی فرزند پروری بر روی آنها اجرا گردید. نتایج بدست آمده حالی از آن است که بین انگیزه و پیشرفت و شیوه ی فرزند پروری رابطه معنی داری وجود ندارد همین طور بین شیوه اقتدار طلبی و انگیزه پیشرفت هم رابطه ای وجود ندارد . و همین طور در فرضیه سوم که بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا که ضریب همبستگی بدست آمده بزرگتر از ضریب همبستگی جدول در سطح معنی داری ۵% قرار دارد و همین طور در فرضیه چهارم که بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد چون ضریب بدست آمده از ضریب جدول با درجه آزادی ۹۹ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر است فرضیه تحقیق مورد تائید قرار نگرفته و بین انگیزه پیشرفت و سلطه جویی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب این پروژه روانشناسی به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیر های تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه ادبیات مربوط به شیوه‌های فرزندپروری

جایگاه خانواده

شیوه‌های فرزند پروری

شیوه‌های فرزند پروری از نظر باوم مریند

نظریه‌های مربوط به شیوه‌های فرزند پروری

مبانی نظری

هدف از تربیت

سابقه ی تاریخی تربیت

وظیفه ی تربیت

دامنه و قدرت نفوذ تربیت

عوامل مورد بحث در تربیت

فایده و لزوم تربیت

اهمیت خانواده از نظر تربیت کودک

عالیترین شکل تربیت

وسعت دامنه بحث درباره خانواده

ساختار نظریه اتکینسون

نظریه مک کلند پیرامون انگیزه پیشرفت

نظریه مورای

ویژگی های افراد پیشرفت گرا

بررسی پژوهش های انجام یافته

پیشینه ی پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه ی مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابراز اندازه گیری تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

منابع و ماخذ

پرسشنامه

دانلود فایل