رفتن به نوشته‌ها

پروژه : بررسی عوامل تعیین کننده بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران – F005

پروژه : بررسی عوامل تعیین کننده بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران

پروژه--بررسی-عوامل-تعیین-کننده-بازدهی-صندوق-های-سرمایه-گذاری-مشترک-در-بازار-سرمایه-ایران

پایان نامه اقتصاد با عنوان بررسی عوامل تعیین کننده بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران

در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره زیر در ارتباط باشید :

۰۹۹۸۱۶۳۹۹۸۲ – مسعودی

دانلود جزوات آموزشی و دانشگاهی

فرمت فایل : WORD

تعداد صفحات : ۹۲ صفحه

سؤالهای تحقیق

۱- نقش متغیرهای ساختاری بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به چه صورت است؟

۲- آیا نحوه تخصیص داراییهای صندوق به متغیرهای سرمایه ای(اوراق مشارکت،نقدینگی صندوق) بر بازدهی صندوق ها موثر است؟

۳- آیا متغیر های هزینه ای میتوانند میزان بازدهی صندوق را افزایش دهند؟

۱ – ۶ – فرضیه های تحقیق

۱- رابطه معنی داری بین هزینه مدیریت و بازدهی صندوق ها وجود دارد.

۲- رابطه معنی داری بین اندازه صندوق و بازدهی آن وجود دارد.

۳- بین حجم نقدینگی صندوق و بازدهی صندوق رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب پایان نامه اقتصاد با عنوان بررسی عوامل تعیین کننده بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالهای تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق

واژگان کلیدی تحقیق

ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

بازار سرمایه

تعریف بازار سرمایه:

وظایف بازار سرمایه:

ارکان اساسی بازارها:

ساختار بازار سرمایه کشور

بورس اوراق بهادار

تعریف بورس اوراق بهادار

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های با سرمایه ثابت

صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال

تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری

ویژگی ها و ماهیت سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری:

ساختار عملیاتی متداول صندوقهای سرمایه گذاری درسطح جهان

ساختار عملیاتی صندوقهای سرمایه گذاری در ایران

انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق هایبازار پول (Money Market Funds)

صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه

صندوق های بازار سهام

صندو قهای سرمایه گذاری مشترک در ایران

مراحل صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

عایدی صندوق های مشترک سرمایه گذاری:

امیدنامۀ صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک

کارمزد ارکان و هزینه های صندوق :

خالص ارزش دارایی:

ریسک سرمایه گذاری در صندوق

بازده سرمایه گذاری در صندوق

اندازه‌گیری بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از شاخصIMNEX ( Iranian Mutual Fund Nav Index)

فصل سوم:روش شناسی تحقیق وتحلیل روند متغیرها

مقدمه

روش جمع آوری داده ها

فرضیات تحقیق

تحولات متغیرها در ایران

بازدهی صندوق سرمایه گذاری در ایران

وجه نقد

اوراق مشارکت

کارمزد مدیر

عمر صندوق

تحولات متغیرها در جهان

روش اقتصاد سنجی

روش های تخمین مدل (ساخت مدل)

معادلات همزمان روش گشتاورهای تعمیم یافتهGMM

آزمون ریشه واحد پانلی

خلاصه فصل

فصل چهارم : برآورد مدل و تفسیرنتایج

مقدمه

تصریح مدل

بررسی آمارتوصیفی متغیرها

ضریب همبستگی

آزمون ریشه واحد پانل

بررسی همگرایی متغیرهای بکار رفته در مدل

برآورد مدل

خلاصه فصل:

جمع بندی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع

دانلود فایل