بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

چالشهای بازاریابی و فروش محصولات شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری – F001

چالشهای بازاریابی و فروش محصولات شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری


چالش ­ های بازاریابی و فروش محصولات شرکت ­ های مستقر در پارک علم و فناوری   فهرست مقدمه. ۲ بازاریابی.. ۳ روشهای بازاریابی و فروش.. ۶ شرکت‌های دانش‌بنیان. ۱۳ تجاری‌سازی.. ۱۴ چالش‌های تجاری‌سازی.. ۱۶ پارک علم و فناوری.. ۱۹ پیشینه پارک‌های علم و فناوری در ایران. ۲۱ چالشهای بازاریابی.. ۲۲ ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی.. ۲۳ اهمیت بازاریابی مدیریت در پارک‌های فناوری و علمی.. ۲۵ چالشهای فروش محصولات.. ۲۵ چالشهای تبلیغ و ترفیع محصول. ۲۹ چالشهای توسعه محصول جدید. ۳۴ چالشهای قیمتگذاری محصولات.. ۴۰ چالشهای توزیع محصولات تولیدی.. ۴۳ پیشینه تحقیق.. ۴۹ منابع. ۵۲    فایل حاوی۵۰صفحه WORD قابل ویرایش به همراه PDF آن می باشد. …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.