رفتن به نوشته‌ها

کلیات علم اقتصاد – F016

کلیات علم اقتصاد

کلیات-علم-اقتصادفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:

فصل اول : تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی
طرح درس
مکتب مرکانتیلیسم
مکتب فیزیوکراتها
مکتب کلاسیک
مکتب تاریخی
مکتب سوسیالیسم
مکتب نئوکلاسیک
مکتب کینزینها
مکتب کینزینهای جدید

فصل دوم : روش و ابزار تحلیل اقتصادی

طرح درس
زمینه تفکر اقتصادی
تعریف علم اقتصاد
منحنی امکانات تولید
طبقه بندی علم اقتصاد
ابزار تحلیل اقتصادی
فصل سوم : تقاضا و عرضه
طرح درس
تقاضای مصرف کننده
تقاضا و مفهوم مطلوبیت
عوامل مؤثر بر تقاضا
کالای جانشین، کالای پست و کالای معمولی
اثر درآمدی و اثر جانشینی
عوامل مؤثر بر تقاضا
عرضه بنگاه
فصل پنجم : تئوری هزینه تولید
طرح درس
مفهوم هزینه تولید
هزینه های آشکار و ضمنی
هزینه کل، هزینه متوسط و هزینه نهایی
هزینه های کوتاه مدت
هزینه های بلندمدت
فصل هفتم : مقدمه ای بر اقتصادکلان
طرح درس
علل شکل گیری اقتصاد کلان
انقلاب کینز
تحولات اقتصاد کلان پس از کینز
نقش دولت در مسائل اقتصادی
ارتباط اقتصاد خرد و کلان
فصل هشتم : اندازه گیری درآمد و ستاده ملی
طرح درس
محصول ناخالص ملی(GNP)
محصول ناخالص داخلی(GDP)
محصول خالص ملی(NNP)
GNP و رفاه اقتصادی و اجتماعی
محدودیتهای مفهوم GNP و روشهای محاسبه آن
فصل نهم: مشکلات کلان اقتصادی
طرح درس
بحران، کسادی، رونق و ادوار تجاری
بیکاری و چگونگی اندازه گیری آن
انواع بیکاری
تورم و چگونگی اندازه گیری آن
شاخص قیمت و انواع آن
فصل چهاردهم : مقدمه ای بر پول و بانک
طرح درس
نقش پول
انواع پول
بانکداری
ذخیره بانکهای بازرگانی
تراز نامه بانک
فصل هجدهم : توسعه اقتصادی
طرح درس
مفهوم و تعریف توسعه اقتصادی
تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه آنها
شاخصهای توسعه اقتصادی
موانع توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته
سیاستهای توسعه

قسمتی از متن :

مکتب مرکانتیلیسم قرن۱۳تا قرن ۱۸

تمام کشورها نسخه ثابت درد خود را در دریافت سه قلم دارو می دانستند:
۱- کسب طلا و نقره از هر مسیر ممکن
۲-افزایش ثروت و قدرت دولت مرکزی
۳- مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی و کنترل آن
بنیان گذار مکتب : فرانسوا کنه
خداوند قوانین و نظم جهانی را آفریده،
خود نظامی طبیعی برای فعالیتهای بشر ایجاد کرده است.
تأکید بر آزادی نوع بشر در فعالیتهای اجتماعی
مکتب کلاسیک قرن ۱۸و ۱۹
بنیان گذار مکتب : آدام اسمیت
نام کتاب : ثروت ملل
نظام حاکم بر بازار و عملکرد قیمتها قادر خواهد بود تعادل عمومی اقتصاد را ایجاد نماید
تأکید بر نفع شخصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد
سایر نظریه پردازان کلاسیک: ژان باتیست سی
مکتب تاریخی قرن ۱۹
بنیان گذار مکتب : فردریش لیست
انتقاد به مکتب کلاسیک:
۱- نظامات و قواعد مربوط به اجتماع بشری در حال تغییر و تحول است. بنابراین قوانین اقتصادی جهان شمول و ازلی نیستند.
۲- کلاسیکها انسان را تک بعدی می دانند(نفع شخصی) در صورتی که انسان نیاز به نوع دوستی و محبت و معنویت هم دارد.
تأکید بر :
۱- قطع واسطه گران بین مصرف کننده و تولید کننده
۲- حذف سود سرمایه داری
۳-مالک شدن کارگران در ابزار تولید
و…………

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی