بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466959

466959

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

گیاهشناسی خانواده گندمیان – F005

گیاهشناسی خانواده گندمیان

گیاهشناسی-خانواده-گندمیان

این فایل شامل توضیحاتی درباره بخش های مختلف گیاهان خانواده گندمیان و     شباهت های ساختاری بذر آنها و نامگذاری بخش های مختلف آن هابا شکل است.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.