بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

GIS و ساماندهی شهری – F016

GIS و ساماندهی شهری

gis-و-ساماندهی-شهریفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
مقدمه
نقش GIS
تعریف شبکه
انواع آنالیزهای شبکه
آماده سازی داده ها برای ورود به Arc GIS
انتقال عوارض به Arc GIS
مراحل ایجاد شبکه
ایجاد شبکه با وزن های مختلف
تحلیل شبکه با وزن طول
تحلیل شبکه با وزن زمان

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.