بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466730

466730

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: فرهنگ

پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی – F018

پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮهنگی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎسی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی و ﻣﺒﺎرزه